Общи условия за ползване на уебсайт и онлайн магазин PALEOSTREET.BG

1. Определения

За целите на настоящите Общи условия използваните термини имат следните значения:

Мускул ЕООД – дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, ЕИК 201391707, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Евлоги Георгиев № 74, ап. 5, което притежава и управлява уебсайт и онлайн магазин за продажба на фитнес аксесоари, хранителни добавки и спортни храни, достъпен на адрес https://paleostreet.bg/.

УЕБСАЙТ – уебсайта с домейн paleostreet.bg.

СЪДЪРЖАНИЕ

  • всичката информация на уебсайта, която е достъпна чрез използването на цифрово оборудване;
  • съдържанието на всяко електронно съобщение, изпратено на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ или на КЛИЕНТИТЕ по електронен път и/или чрез друго средство за комуникация;
  • информация за продуктите, и/или цените;
  • данни за Мускул ЕООД.

УСЛУГА – услугата електронна търговия, предоставяща възможност на КЛИЕНТА да закупува Продукти, използвайки електронни средства, както и предоставянето на достъп на Клиента до информация относно Продуктите.

ПОТРЕБИТЕЛ – физическо лице, което има или получава достъп до съдържанието чрез всякакви средства за комуникация (електронни, телефон и др.) и което има възможност, а когато е необходимо следва да създаде и използва профил.

ПРОФИЛ – потребителска информация, съставена от електронна поща и парола, две имена и адрес за доставка, както и друга информация, въведена от ПОТРЕБИТЕЛЯ по избор, който позволява на един единствен ПОТРЕБИТЕЛ достъп до уебсайта, с цел поръчка на Продукти;

ПРОДУКТ – всеки продукт, предназначен за продажба в онлайн магазина, достъпен на уебсайта, включително фитнес аксесоари, хранителни добавки и спортни храни.

КЛИЕНТ – лице, което има направена поне една поръчка след създаване на профил.

ПОРЪЧКА – електронен документ , който се явява форма на комуникация между Мускул ЕООД и Клиента, с който Клиентът комуникира на Мускул ЕООД, желанието да закупи от разстояние Продукти.

ДОГОВОР от разстояние – договор за покупко-продажба, без едновременно физическо присъствие на Мускул ЕООД и на КЛИЕНТА, с изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние в момента, в който е сключен договорът;

БЮЛЕТИН – периодично средство за информация, изпратено изключително по електронен път, за продукти и/или промоции, както и съдържащо статии и мнения за ПРОДУКТИ, без никакъв ангажимент от страна на Мускул ЕООД по отношение на информацията, съдържаща се в него и времето на валидност на промоциите и кампаниите, описани в него.

ТРАНЗАКЦИЯ – инкасиране или възстановяване на сума, получена от продажбата на даден ПРОДУКТ от Мускул ЕООД на КЛИЕНТА, чрез използване на система за онлайн картови разплащания, предоставена от дружество – доставчик на платежни услуги, обработваща картите, одобрени от Мускул ЕООД или по банков път или чрез наложен платеж, независимо от начина на доставка.

2. Общи разпоредби

2.1 Тези Общи условия определят реда и условията за ползване на уебсайта и електронния магазин от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА.

2.2 Употребата, включително, но не само за достъп, посещение и разглеждане на съдържанието/ услугата, включва съгласието на ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ с настоящите Общи условия. КЛИЕНТЪТ е длъжен да следи непрекъснато за промяна в Общите условия. Приложимите Общи условия при възникнал спор са тези, които са били в сила към момента на поръчката. Всяко създаване на ПРОФИЛ и/или направа на поръчка се считат за съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА с Общите условия, в сила към момента на поръчката.

2.3. Достъпът до услугата се извършва изключително чрез достъп до публично достъпния уебсайт https://paleostreet.bg/.

2.4. Уебсайтът е предназначен само за членове физически лица, които са навършили 18 години. Възможността за онлайн поръчване е достъпна само за лица с адрес за доставка в България. Чрез създаване на Профил, лицето декларира, че отговаря на горепосочените условия.

3. Съдържание

3.1. Цялото съдържание публикувано и достъпно на уебсайта или изпратено по електронен път до ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ или представляващо част от електронния бюлетин е изключителна собственост на Мускул ЕООД.

3.2. Потребителите нямат право да копират, разпространяват, публикуват и прехвърлят на трети лица, изменят или променят съдържанието, с изключение на публикуване на линкове към съдържанието в уебсайта чрез техен личен профил в социалните мрежи, само за лични, не търговски цели.

3.3. Забранено е всякакво използване на съдържанието за цели, различни от онези, изрично разрешени по силата на настоящите Общи условия.

4. Контакт за Клиенти и Потребители

4.1. Мускул ЕООД публикува на уебсайта пълна и точна информация за контакт, както и предоставя онлайн формуляр за контакт.

4.2. При изпратено съобщение с формуляра за контакт, Мускул ЕООД има право да се свърже с ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА чрез всички комуникационни канали, посочени във формуляра или в профила, в случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ имат такъв.

4.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ изрично заявява, че предоставените данни за контакт (електронна поща, телефонен номер, адрес за доставка) му принадлежат и че е съгласен да бъдат използвани от Мускул ЕООД за кореспонденцията с ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА.

5. Бюлетини и известия

5.1. В случай че при създаването на Профил, КЛИЕНТЪТ е дал съгласието си чрез отбелязване на съответното поле, че желае да получава непоискани търговски съобщения, Мускул ЕООД ще включи КЛИЕНТА в списъка с абонати за електронен бюлетин и непоискани търговски съобщения.

5.2. Данните, взети от КЛИЕНТА, с цел изпращане на бюлетини и/или известия, могат и ще бъдат използвани от Мускул ЕООД при спазване на Политиката за поверителност.

5.3. Отказът от получаване на бюлетини и/или непоискани търговски съобщения от КЛИЕНТА може да се направи по всяко време чрез кликване на линк, поместен във всяко електронно съобщение до КЛИЕНТА за отказ от получаване на непоискана кореспонденция.

5.4. Мускул ЕООД гарантира, че няма да включва в бюлетините и/или известията, изпратени до КЛИЕНТА, никакъв друг рекламен материал, който да се отнася до трето лице, което не е търговски партньор на Мускул ЕООД или чиито продукти не се продават или няма да се продават в уебсайта, към момента на изпращане на бюлетините и/или известията.

6. Политика за онлайн продажби

6.1. Онлайн продажба на Продукти се извършва за всеки ПОТРЕБИТЕЛ, който е създал профил в уебсайта.

6.2. За да се позволи достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА до услугите е необходимо да приеме разпоредбите на настоящите Общи условия.

6.3. В случай че Мускул ЕООД установи използването на един профил от няколко КЛИЕНТА, то той си запазва правото да откаже изпълнението на направените поръчки, да анулира профила и да прекрати достъпа на КЛИЕНТА до електронния магазин.

6.4. Мускул ЕООД има право да анулира поръчка като уведоми предварително за това КЛИЕНТА, без това да се счита за неизпълнение на договора и без да поражда каквито и да е права на обезщетения, в ползва на КЛИЕНТА в следните случаи: грешка/анулиране на онлайн транзакции; неприемане от страна на банката издател на картата на КЛИЕНТА за сделката при онлайн плащания; предоставяне на непълни или неточни данни от страна на КЛИЕНТА; КЛИЕНТЪТ ползва Услугата по начин, несъвместим с нормална и добросъвестна практика; две последователни доставки, неизпълнени по вина на КЛИЕНТА; необосновано анулиране или отказ от повече от три поръчки за срок от 30 дни; други основателни причини.

6.5. Хранителните добавки, закупени от уебсайта са предназначени само за личната употреба на КЛИЕНТА и не подлежат на следваща препродажба или друг вид търговия.

6.6 Мускул ЕООД си запазва правото да ограничи количеството продукти, които КЛИЕНТА може да закупи с една поръчка.

6.7. Всички тарифи за продуктите или услугите, представени на уебсайта, са в лева (BGN) и включват ДДС.

6.8. Мускул ЕООД издава фактура за закупените продукти по данни предоставени от КЛИЕНТА и не отговаря за верността на предоставените данни или за невъзможността на КЛИЕНТА да приспадане разходи заради грешно подадени данни.

6.9. Плащането на продукти, закупени чрез уебсайта, може да се извърши както онлайн с дебитна/кредитна карта, по банков път, чрез PayPal система или с наложен платеж. Във всеки един момент, Мускул ЕООД си запазва правото да предоставя на КЛИЕНТА възможност за плащане чрез един или няколко от гореизброените начини за плащане. Невъзможността за извършване на плащане чрез някой от гореизброените начини на плащане не представлява неизпълнение от страна на Мускул ЕООД на настоящите Общи условия и няма да влече след себе си отговорност за обезщетения.

6.10. В случай че Мускул ЕООД не може да достави част или всички от поръчаните продукти, Мускул ЕООД ще уведоми КЛИЕНТА по електронен път и КЛИЕНТЪТ ще има избор от следните възможности:

а) отмяна на поръчката и връщане на платената сума (в случай че има такава);

б) замяна на поръчката с налични продукти;

в) частично изпълнение на поръчката и частична отмяна за някои от продуктите;

6.11. При направена поръчка, КЛИЕНТЪТ се съгласява, че всички данни, предоставени от него, са нужни за процеса по закупуване и са точни, пълни и верни към датата на направената поръчка.

6.12. Договорът от разстояние се счита за сключен, когато направената от КЛИЕНТА поръчка се потвърди по електронен път на предоставения от КЛИЕНТА електронен адрес.

6.13. Мускул ЕООД има право едностранно и без предизвестие да анулира поръчката в следните случаи: неприемане от страна на банката издател на картата на КЛИЕНТА при сделката за онлайн плащания; обезсилване на сделката от страна на дружеството, доставчик платежни услуги, при онлайн плащания; данните, предоставени от КЛИЕНТА относно доставката (адрес, контактни данни) са непълни или неверни; изпълнение от страна на Мускул ЕООД на поне две доставки, които не са били получени от КЛИЕНТА; по други обективни причини.

6.14. В случай че КЛИЕНТЪТ се откаже от поръчка, преди същата да е изпълнена, Мускул ЕООД в срок от 14 дни от датата, на която Мускул ЕООД е бил информиран за отказа ще изплати обратно платената от КЛИЕНТА сума.

6.15 В случай че Мускул ЕООД не е в състояние да изпълни направена поръчка поради липса на наличност или поради независещи от него причини, Мускул ЕООД ще информира незабавно КЛИЕНТЪТ и ще изплати обратно платената сума.

6.16. Направена от КЛИЕНТА и потвърдена от Мускул ЕООД поръчка не подлежи на промяна, освен относно адреса за доставка и телефон за контакт.

6.17. В случай че съдържанието на доставката се различава от направена поръчка, КЛИЕНТЪТ следва да уведоми Мускул ЕООД в срок от 7 (седем) дни от получаване на доставката. В този случай Мускул ЕООД ще достави реално поръчаните продукти във възможно най-кратък срок. КЛИЕНТЪТ е длъжен да изпрати получените, но не поръчани продукти обратно на адрес ………………………………………., като разноските се поемат от Мускул ЕООД. В случай че не направи това, следващи поръчки, направени от КЛИЕНТА няма да бъдат приемани и изпълнявани и Мускул ЕООД си запазва правото да деактивира, създадения от КЛИЕНТА профил на уебсайта.

7. Доставка

7.1. Цените на продуктите, описани в уебсайта не включват доставка. При поръчка за територията на гр. София цената за доставка е 7,98 лева с ДДС за пратки до 5 (пет) килограма. При поръчка извън територията на гр. София цената за доставка е 7,87 лева с ДДС за пратки до 1 (един) килограм и 9,01 лева с ДДС за пратки до 2 (два) килограма. За пратки извън София на по-големи количества КЛИЕНТЪТ ще бъде информиран за цената на доставка преди поръчката му да се счита приета.

7.2. Поръчките се доставят в рамките на два работни дни след получаване на потвърдителен имейл или обаждане, че поръчката е поета. Поръчки, направени в петък след 11.00 часа или през събота и неделя се доставят в рамките на два работни дни след направената поръчка.

7.3 КЛИЕНТЪТ е длъжен веднага след получаване на поръчката да уведоми Мускул ЕООД в случай че е установил нарушена опаковка, отворен продукт, продукт с изтекъл срок на годност, несъответствие между получените и поръчаните продукти. В този случай Мускул ЕООД ще предостави избор на Клиента за замяна на продукта със същия или друг продукт на поне същата стойност или връщане на платената сума.

8. Характеристика на Продуктите

8.1. Продуктите, предлагани от Мускул ЕООД не са лекарства, отпускат се без рецепта и не са предназначени за заместител на лекарствени продукти, изписани от лекар.

8.2. Мускул ЕООД не носи отговорност в случай че настъпят нежеланите ефекти, независимо дали са описани в листовките към даден продукт или не. Мускул ЕООД препоръчва преди употреба задължително да се направи консултация с лекар. Консултацията с лекар преди употреба на някои от продуктите от бременни жени, лица под 18 годишна възраст, както и лица със заболявания е задължителна.

8.3. Всички описания на продуктите в онлайн магазина, както и статиите и публикациите, достъпни на уебсайта имат изцяло информативен характер. Същите не представляват професионално мнение, нито имат за цел да влияят на избора на КЛИЕНТА/ПОТРЕБИТЕЛЯ.

9. Отказ от Продуктите

9.1. КЛИЕНТЪТ има право да върне продукти и да получи връщане на цялата сума в следните случаи: продуктите имат нарушена цялост, повреда в опаковката, изтекъл срок на годност; доставените продукти са различни (спецификации, количество и др.) от направената поръчка;

9.2. Освен горните случаи, КЛИЕНТЪТ има право да се откаже от договора в рамките на 14-дневен срок от деня на получаване на доставката на продуктите, независимо дали същите имат недостатък или не и независимо дали съответстват на направената поръчка. В този случай КЛИЕНТЪТ е длъжен да изпрати продуктите обратно на адрес ………………………………………., като разноските се поемат от КЛИЕНТА.

9.3 В случай че КЛИЕНТ иска да упражни правото си на отказ по чл. 9.1 и 9.2 следва да уведоми за това Мускул ЕООД на следния имейл адрес orders@paleostreet.bg и да се съобрази с дадените в отговор на изпратеното съобщение инструкции по връщане на продуктите и възстановяване на платената сума.

10. Ограничение на отговорността

10.1. Мускул ЕООД не може да бъде държано отговорно по никакъв начин за действията на никой ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ, който използва сайта или съдържанието, с цел различна от посочената в настоящите Общи условия.

10.2. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ счита, че съдържанието, изпратено по всякакъв начин от Мускул ЕООД, нарушава авторските или други права на интелектуална собственост, той следва да информира Мускул ЕООД на следния имейл адрес support@paleostreet.bg

10.3. Мускул ЕООД не гарантира на ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ достъп до уебсайта или онлайн магазина, при липса на създаден профил и не му дава право да сваля или да променя частично и/или напълно съдържанието, да възпроизвежда отчасти или изцяло съдържанието, да копира, или да използва всяко съдържание по друг начин или да прехвърля на трета страна съдържание.

10.4. Мускул ЕООД не гарантира, че продуктите ще бъдат според изискванията на Клиента.

11. Други

11.1. Чрез използване/посещение/разглеждане/регистрация на https://paleostreet.bg/ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ се съгласяват с настоящите Общи условия.

11.2. Ако някоя от изброените по-горе разпоредби бъде прогласена за нищожна, тази клауза няма да се отрази на валидността на останалите клаузи.

11.3. Този документ е съставен и ще се тълкува в съответствие с българското законодателство.

12. Финални разпоредби

12.1. Мускул ЕООД си запазва правото да извършва всякакви промени в настоящите Общи условия, както и всякакви промени по уебсайта и онлайн магазина, както и всяко съдържание, без предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА.

12.2. В границите на разпоредбите на Общите условия, Мускул ЕООД не носи отговорност за възможни грешки, появили се на уебсайта по някаква причина, включително поради промени, настройки и др., които не са направени от МУСКУЛ ЕООД, нито може да бъде подведен под отговорност в случай на липса на интернет връзка по време на поръка или неизправност в електронното устройство на ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ.

12.3. Въпроси или предложения във връзка със уебсайта https://paleostreet.bg/ могат да бъдат отправяни от всеки ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ на следния имейл адрес: support@paleostreet.bg

Настоящите общи условия са в сила от 17.07.2018 г.