Въведение

Извършвайки дейността си, „МУСКУЛ“ ЕООД, ЕИК 201391707, със седалище и адрес на управление: гр. София 1124, район Средец, ж.к. Яворов, бул. Евлоги Георгиев № 74, ап. 5 („Дружеството“, „ние“, „нас“), обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

Тази интернет страница https://paleostreet.bg/ се притежава от Дружеството и се управлява от Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. Дружеството се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си.

Какво са лични данни?

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

Какви лични данни събира и обработва Дружеството?

Дружеството събира следната информация за потребителите:

 • име
 • точен адрес за доставка
 • телефон за контакт
 • електронна поща
 • данни за местоположението, генерирани от вашите дейности (заявки за търсене, споделяне на местоположението и т.н.); и
 • данни, свързани с покупката и използването на нашите продукти и услуги (предпочитания и настройки на клиентите, история на покупките, профил на сайта ни и т.н.).

Техническа информация чрез използването на бисквитки като например:

 • данни за Вашата активност/сърфиране на нашия уебсайт;
 • информация от Вашите посещения на този уебсайт, включително вида на браузъра и операционната система, които използвате, време на достъп, разглеждани страници, кликване върху URL адреси, Вашия IP адрес и страници, които сте посетили преди и след навигацията в този сайт.

Дружеството не получава и не съхранява каквато и да е информация на картодържателя, при заплащане на продукт от уебсайта на Дружеството, при използване метод на плащане чрез дебитна/кредитна карта. Тези данни се обработват от дружеството – доставчик на онлайн платежни услуги.

Цели на обработване

Личните данни, получени от Дружеството сe използват за следните цели:

 • обслужване на потребителите, включващо приемане и изпълнение на поръчки и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката;
 • за улесняване на достъпа до услугата;
 • изпращане на бюлетини и/или периодични известия само в електронен формат; (електронна поща) и/или по телефона (с телефонно обаждане или кратко съобщение);
 • статистически цели.

Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, с изключение на случаите предвидени в настоящата Политика.

Потребителската регистрация може да бъде закрита по всяко време по молба на потребителя, изпратена в писмен вид на support@paleostreet.bg.

Правно основание за обработка

Ние обработваме Вашите данни на основата на следните правни основания: законово задължение, легитимен интерес, изпълнение на договор и съгласие.

Забележка

Когато това е разумно, практично или според изискванията на приложимото законодателство, във връзка със събирането или регистрирането на Вашите лични данни, ние ще Ви предоставим (i) конкретна информация за целите на Обработката на Вашите лични данни, (ii) самоличността на администратора (iii) самоличността на трети лица, на които данните могат да бъдат разкривани, и (iv) друга информация, която може да е необходима, за да сте сигурни, че сте в състояние да защитите Вашите права.

Съгласие

Когато това е разумно, практично или изисквано от приложимото право, ние ще поискаме да получим Вашето съгласие преди да съберем или използваме личните Ви данни. Искането за Вашето съгласие ще бъде ясно и конкретно и ще Ви предостави разумна основа, с която да вземете решението си. Вашето съгласие е доброволно и може винаги да бъде отменено, например като прекратите определена услуга или се свържете с Дружеството на адреса на управление на Дружеството или на имейл: support@paleostreet.bg. Ако не дадете съгласието си, може да не е възможно да използвате услуги или части от услуги, предоставяни от Дружеството.

Събиране и обработка на лични данни без съгласие

Събирането и използването на данни може да е необходимо и за изпълнение на законовите изисквания. При събирането или използването на записани данни за тези цели и за подобни законни интереси на Дружеството, обикновено няма да търсим Вашето съгласие, освен ако това се сметне за необходимо в конкретния случай или е изисквано от приложимото законодателство.

Срок за съхраняване на личните Ви данни

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни само докато е необходимо да изпълним целите, посочени в тази политика, или целите, за които иначе сте били информирани. Това означава, че когато сте се съгласили с обработката на Вашите лични данни, ще запазим данните дотогава, докато отношенията с клиентите ни продължат или докато не оттеглите Вашето съгласие. Ако сте отменили Вашето съгласие, ние все пак може да запазим определени лични данни за периода, необходим, за да можем да изпълним нашите правни задължения и да се защитим в правни спорове. Ако не сме получили съгласието Ви за обработка, личните данни ще бъдат запазени само доколкото ни е позволено да го направим по закон.

Какви са Вашите права?

Право на достъп

По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с Дружеството на support@paleostreet.bg, след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща.

Право на преносимост

Когато Дружеството обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

Право на коригиране

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.

Право на изтриване

Имате право да поискате изтриване на всички лични данни, обработвани от Дружеството.

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Дружеството.

Право на ограничение

Имате право да поискате Дружеството да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:

*ако възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес на Дружеството, Дружеството ще ограничи обработването на данните в очакване на резултат от проверката на законните основания.

*ако претендирате, че Вашите данни са неточни, Дружеството трябва да ограничи обработването в очакване на резултат от проверката на точността на личните данни.

*ако обработването е неправомерно, можете да възразите срещу изтриването на личните Ви данни и вместо това да изискате ограничаване на използването им.

*ако Дружеството вече не се нуждае от личните данни, но те са Ви необходими за упражняване или защита на правни претенции.

Право на подаване на жалба към надзорен орган

Ако смятате, че Дружеството обработва Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба пред надзорния орган, който към датата на приемане на настоящата политика е Комисията за защита на личните данни.

Как можете да приложите Вашите права?

За да упражните правата си съгласно GDPR можете да ни пишете на електронна поща или да ни пратите писмо по пощата на данните за контакт, посочени най-долу.

Заявления във връзка с упражняване на Ваши права по принцип се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Когато са налице нормативни процедурни правила във връзка с упражняване на правата Ви (в Закона за защита на личните данни и други актове) те също следва да бъдат спазени.

В каква форма ще Ви отговорим?

Във формата, в която се отправили запитването си до нас – писмено на хартиен носител или в електронна форма. Когато сте подали искане с електронни средства, по възможност информацията ще Ви бъде предоставена в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго.

В какъв срок ще получите отговор?

До един месец от получаване на Вашето искане ще Ви предоставим информация относно действията, които сме предприели по него. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Ако такова удължаване се наложи, ще Ви уведомим в срок до един месец от подаване на искането Ви, като ще Ви обясним и по какви причини се налага това удължаване.

А ако не Ви отговорим?

Ако не предприемем действия по искането Ви, ще Ви уведомим без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането за: причините да не предприемем действия, за възможността да подадете жалба до надзорен орган, или да потърсите защита по съдебен ред.

Приложения на трети лица

Можете да получите достъп до приложения и други услуги, свързани с предлагани от нас стоки и услуги, но предоставени от трето лице, което например може да изисква предаване на данни на това трето лице. Дружеството не носи отговорност за събирането или използването на лични данни в приложения или услуги, предоставени от трети лица, и Ви препоръчва да прегледате внимателно приложимите условия, отнасящи се до такива приложения или услуги, преди да ги използвате. Ако имате въпроси, свързани с използването на личните Ви данни от трети лица, моля, свържете се директно с третото лице.

Сигурност на личните данни

Всеки потребител носи пълна отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен и неоторизиран достъп, откраднати или изгубени име и/или парола, потребителят следва да уведоми Дружеството незабавно, с цел прекъсване на достъпа до личната информация.

Дружеството осигурява високо ниво на защита на информацията при ползване на услугите на сайта, чрез криптиране.

Потребителят се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. Дружеството не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и повторното им изпращане е за сметка на потребителя.

На кого споделяме и разкриваме Вашите лични данни

Понякога записваме част от информацията на наши сървъри или я изпращаме на трети страни. Това се налага, за да можем да осигурим най-доброто Ви преживяване при използване на нашите услуги, а понякога – и изобщо за да можем да осигурим наличност и достъпност на използваната от Вас услуга.

Дружеството не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя информация за Вас (лични данни по смисъла на GDPR) с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага, за да ви предоставим заявени от Вас услуги и когато Вие сте предоставили Вашето съгласие, или в някоя от следните хипотези:

 • Информацията се предоставя на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на Дружеството въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност Дружеството да доставя реклама на потребителите си. Въпреки това тези компании нямат правото самостоятелно да споделят тази информация. Тези компании са, без изброяването да е изчерпателно: Google със съответните свои продукти: Google Analytics, Google AdWords, Google AdWords Remarketing; Facebook със съответните продукти: Facebook Tracking Pixel, Facebook Tools – Plug-in “like” button, Sign in with Facebook profile и др; InfusionSoft; Sassy Social Shares; Instagram.
 • Вашите имена, телефон и адрес за доставка се предоставят на дружество, извършващо куриерски услуги, за да можем да изпълним Вашето искане за доставка на поръчаните от уебсайта Продукти.
 • Информацията е в изпълнение на законосъобразните предписания на съдебни разпореждания по легитимни заявки от оправомощени органи (по силата на Закона за електронните съобщения, Наказателно-процесуалния кодекс, Наказателния кодекс и др.).

Ако не искате да изпращаме информацията към някои от нашите партньори, може да оттеглите Вашето съгласие тук: support@paleostreet.bg. В този случай ние няма да имаме възможност да Ви предоставим достъп до услугите на уебсайта, за което ще Ви информираме в най-кратък срок след получаване на Вашето искане.

Услуги и приложения от трети страни

Някои приложения на трети страни, които изтегляте или за които се регистрирате за ползването им, може да имат отделни условия и правила за поверителност, които се прилагат независимо от нашата политика за поверителност. Дружеството не носи отговорност за използването на лични данни в приложения или услуги на трети страни. Препоръчваме Ви внимателно да прегледате условията за ползване и декларациите за поверителност на всяка услуга или приложение на трета страна, преди да се регистрирате, да ги изтеглите или да ги използвате. Също така препоръчваме да търсите опции за поверителност и контрол в приложения на трети страни след изтеглянето.

Мониторинг

В изпълнение на законовите изисквания, ние наблюдаваме как функционира нашата система. Това означава, че събираме статистически данни за работата ѝ.

Политика / Информация за бисквитки (Cookies)

За да сме сигурни, че получавате най-подходящата информация и най-добрите услуги, когато посещавате https://paleostreet.bg/, информация и данни ще бъдат събирани чрез употреба на т. нар. „бисквитки“ („cookies“).

Това ни помага (а също и на други упълномощени трети страни) да Ви осигурим персонализирано преживяване, когато посещавате нашия уебсайт. Освен това ни позволява да подобрим услугите си и да сме сигурни, че лесно ще намерите онова, което търсите.

Искаме да разберете начина, по който използваме тези технологии, затова и тази политика за бисквитки обяснява видовете технологии, които използваме, какво правят те и Вашия избор по отношение на тяхната употреба.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, за временно съхранение на информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на даден уебсайт. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си.

Бисквитките спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга. Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по които предоставя информация и общува с потребителите.

Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки.

Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време.

Сесийните бисквитки се поставят временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия сайт, но изчезват, когато затворите страницата, което означава, че те не се съхраняват за постоянно на Вашето устройство.

Ние и нашите доставчици на услуги може да използваме следните видове бисквитки:

Задължителни бисквитки (essential cookies)

Тези бисквитки са строго необходими, за да може нашият сайт да изпълнява своите функции. Използваме тези бисквитки например:

 • за да установим автентичността и самоличността на нашите потребители, когато те използват нашия сайт, така че да можем да предоставим нашите услуги;
 • за да можем да изпълняваме нашите Общи условия и да поддържаме сигурността на нашите услуги.

Бисквитки за ефективност и функционалност (Performance and functionality cookies)

Тези бисквитки не са строго необходими, но ни позволяват да персонализираме Вашето онлайн преживяване в нашия уебсайт. Използваме тези бисквитки например:

 • за да запомним Вашите предпочитания, така че да не е нужно всеки път да въвеждате информация, която вече сте предоставили /например, когато въвеждате данните си за достъп до нашите услуги или когато използвате форма за запитване/;
 • за да събираме информация за начина, по който нашите потребители използват услугите ни, така че да можем да подобрим нашия уебсайт и нашите услуги и да извършваме пазарни проучвания (например: информация за популярни страници, навици на гледане, брой на кликовете, брой на споделянията, харесвания за дадена страница, последни посетени страници, и др.

Рекламни бисквитки

Използваме тези бисквитки например:

 • за да получим информация за начина, по който използвате нашия уебсайт, като например страници, които посещавате или как реагирате на реклами, за да Ви предоставим реклами, които са съобразени с Вас;
 • за да определим кои са най-популярните части от нашия уебсайт;
 • за да следим използването на нашите услуги и нашия уебсайт (честота и време);
 • за да следим успеха на даден продукт;
 • за да определим колко често Вие и останалите потребители посещавате нашия уебсайт;
 • за да извършваме анкети, така че взаимодействието Ви с нашият уебсайт и нас самите да може да бъде подобрено.

Често тези бисквитки целят предоставянето на реклами, които са съобразени с Вас – както в нашия уебсайт, така и извън него. Този тип реклами са известни като „реклама, базирана на интересите“. Много от тези видове бисквитки принадлежат на нашите доставчици на услуги.

Сесийни бисквитки

Възможно е да използваме и сесийни бисквитки, например:

 • за да Ви позволим да се движите между отделните страници на нашия уебсайт. Тази практика е известна като „един вход“ (single sign-on);
 • за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия сайт, за да използвате услугите ни;

Бисквитки на трети страни

Използваме и някои бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас. По-долу са изброени част от бисквитките на трети страни, които използваме, някои от които могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За други е необходимо да посетите съответните сайтове и да следвате осигурените инструкции.

Google Analytics

Нашият уебсайт използва Google Analytics – услуга за уеб анализ на Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Информацията, събирана чрез бисквитките за Вашето използване на нашия уебсайт, обикновено се предава към сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

Нашият сайт използва Google Analytics с разширението „анонимизирано IP“. Това означава, че в държавите-членки на Европейския съюз или в други държави, които са страни по споразумението за Европейско икономическо пространство, Вашият събран от бисквитките на Google-Analytics IP адрес ще бъде отрязан от Google преди предаването му в САЩ. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще се предава към сървър на Google в САЩ и ще бъде отрязан там. По поръчка на Дружеството Google използва тази информация, за да оценява Вашето използване на уебсайта, да изготвя доклади за дейности на уебсайта и да предоставя на оператора на уебсайта допълнителни услуги, свързани с използването на уебсайта и Интернет. IP адресът, изпращан от Вашия браузър в контекста на Google Analytics, няма да бъде сливан с другите данни от Google.

Можете да предотвратите записването на бисквитки чрез съответна настройка в софтуера на Вашия браузър; моля, имайте предвид, че в този случай може да не бъдете в състояние да използвате всички функции, предлагани от нашия уебсайт. Можете да предотвратите събирането и обработването на данните, получени чрез бисквитките и отнасящи се до Вашето използване на уебсайта (включително Вашия IP адрес), като изтеглите и инсталирате плъгин за браузър от следния линк: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Детайлна информация за условията на ползване и защитата на данни ще намерите на https://www.google.com/analytics/terms/bg.html или на https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=bg.

Правно основание за обработката на лични данни при използване на бисквитки е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR.

Използване на функцията на Google Inc. ремаркетинг или „Подобни целеви групи“

На уебсайта си ние използваме функцията ремаркетинг или „Подобни целеви групи“ на Google. Посредством тази функция ние можем целенасочено да показваме реклама на Вас, персонализирана според интересите Ви, когато посещавате други уебсайтове в дисплейната и/или търсещата мрежа на Google. За извършване на анализ за използването на уебсайтовете, който формира основата за създаването на рекламните съобщения според интересите, Google използва така наречените бисквитки. За тази цел Google запаметява малък файл с последователност от числа в браузърите на посетителите на уебсайта. Посредством това число се регистрират посещенията на уебсайта, както и анонимизираните данни за използването на уебсайта. Това не извършва запаметяване на лични данни на посетителите на уебсайта. Посетите ли след това друг уебсайт в дисплейната мрежа на Google, ще Ви бъдат показани вмъкнати рекламни съобщения, за които с голяма вероятност ще бъдат взети предвид посетените преди това продуктови и информационни рубрики. Допълнителна информация за Google ремаркетинг, както и декларацията за защита на данните на Google, можете да видите на: https://policies.google.com/technologies/ads.

Можете да деактивирате трайно използването на бисквитки от Google, като последвате долния линк и изтеглите и инсталирате предоставения там плъгин: https://support.google.com/ads/answer/7395996. Алтернативно можете да деактивирате използването на бисквитки от трети доставчици, като отворите страницата за деактивиране на Инициатива за мрежова реклама (Network Advertising Initiative) от http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/ и приложите поместената там допълнителна информация за отказ.

Правно основание за обработката на лични данни при използване на бисквитки е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR.

Социални мрежи и социални плъгини

Чрез нашите страници в социалните мрежи Ви предлагаме обстойно персонално съдействие. Ако ни изпратите запитване през една от тези социални мрежи, ние го препращаме към компетентния отдел. Данните се използват само за отговор на запитването Ви и не се препращат на трети страни. Правното основание за обработката на лични данни в рамките на обработка на запитването Ви е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR. За да можете да осъществите контакт с нас през социалните мрежи, трябва да имате регистрация в тях. За тази цел компаниите, стоящи зад всяка от тях, обработват личните данни при нужда. Ние нямаме влияние върху вида, обхвата и обработката на тези данни.

Използване на Facebook плъгини

Нашият уебсайт използва социалния плъгин (плъгини) на социалната мрежа Facebook, като администратор за Facebook на личните данни на лица от ЕС е Facebook Ireland Ltd.,4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, а обработващ е Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Информация за плъгините на Facebook и как изглеждат те, можете да видите тук: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Когато се свържете със страница от нашия уебсайт, която съдържа такъв плъгин, Вашият браузър ще установи директна връзка със сървърите на Facebook. Плъгините предават тяхното съдържание от Facebook директно на Вашия браузър и го интегрират с уеб страницата. Чрез това интегриране Facebook получава информация, че Вашият браузър е извикал съответната страница от нашия уебсайт, дори и ако нямате профил във Facebook или ако точно в момента не сте вписани във Facebook. Тази информация (включително Вашият ІР адрес) се предава от Вашия браузър директно на сървър на Facebook в САЩ и се съхранява там. Ако сте вписани във Facebook, Facebook може да свърже Вашето посещение на нашия уебсайт директно с Вашия профил във Facebook. Когато взаимодействате с плъгини, например напишете коментар, тази информация също се предава директно на сървър на Facebook и се съхранява там. Освен това информацията се публикува във Вашия профил във Facebook и се показва на Вашите приятели във Facebook. Обръщаме внимание, че като доставчик на уебсайта ние не получаваме сведение за съдържанието на предаваните данни, както и за тяхното използване от Facebook. Информация относно целта и обхвата на това събиране на данни, по-нататъшната обработка и използване на тези данни от Facebook, както и за съответните Ви права и възможности за настройка за защита на личната Ви сфера, можете да намерите в указанията за защита на данните на Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.

Ако не желаете Facebook да свързва събраните чрез нашия уебсайт данни директно с Вашия Facebook профил, преди да посетите нашия уебсайт Вие трябва да излезете от Facebook. Можете напълно да предотвратите зареждането на Facebook плъгини и с Add-Ons за Вашия браузър, напр. с „Facebook Container“: (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/facebook-container/).

Доколкото при гореописаните данни се касае за лични данни, правното основание за тяхната обработка е чл. 6 параграф 1 ал. 1 буква е) от GDPR.

Ние можем да събираме и да споделяме Вашите лични данни и с други трети лица като например посочените по-долу. За информация относно как те използват, съхраняват и защитават Вашите лични данни и какви стъпки следва да предприемете, за да ограничите достъпа им до Вашите лични данни трябва да последвате посочените по-долу линкове, където са описани техните политики за поверителност и обработка на лични данни.

Използване на InfusionSoft: https://www.infusionsoft.com/legal/privacy-policy

Използване на Sassy Social Shares: http://support.heateor.com/gdpr-and-our-plugins/

Как се изтриват бисквитки?

Можете сами да изберете дали да приемете бисквитките или не. Ако искате да знаете кога Вашият компютър получава бисквитка, можете да настроите браузъра си така, че той да Ви уведомява за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена бисквитка. Вашият компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, посетете https://www.aboutcookies.org/. Моля, обърнете внимание, че промените в браузъра Ви, с които се деактивира функцията за бисквитки, ще попречат на части от нашия сайт да функционират правилно.

Повече информация за Вашия браузър и бисквитките:

Актуализиране на нашата Политика за поверителност

Възможно е да актуализираме нашата Политика за поверителност. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт. Ще Ви съобщим всички съществени промени в Политиката за поверителност, например целта на използването на личните Ви данни, самоличността на администратора или Вашите права по подходящ за това начин.

Контакти

Администратор: „МУСКУЛ“ ЕООД, ЕИК 201391707, със седалище и адрес на управление: гр. София 1124, район Средец, ж.к. Яворов, бул. Евлоги Георгиев № 74, ап. 5, имейл: support@paleostreet.bg, лице за контакт: Станислав Стайков.